VAN TOEPASSING VOOR CORAZON EVENTS EN HAAR MERKEN LIQUID BREATH & YOGATRAINER

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Liquid Breath®, gevestigd te (5621 AA) Eindhoven, aan Marconilaan 4B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17164557  als merk van Corazon Events en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw CW Verkuilen.
 2. Algemene Voorwaarden: deze door Liquid Breath® gehanteerde algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website van Liquid Breath®, www.Liquid Breath.com zijn hier te downloaden
 3. Deelnemer: degene die een door Liquid Breath® georganiseerde workshop, opleiding, coaching of Training volgt of wenst te volgen bij Liquid Breath® .
 4. Diensten: een door Corazon Events, Yogatrainer of Liquid Breath® verzorgd programma, training, coaching of event.
 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle producten en diensten van Liquid Breath®. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Liquid Breath® kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.
 2. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
  1. Een betaling moet voorafgaand aan de coaching, workshop of training worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online). Indien een betaling in termijnen wordt toegestaan, verplicht de deelnemers zich om alle termijnen te voldoen, ook indien de deelnemer ervoor kiest zijn deelname eerder te beëindigen.
  2. De geldende prijzen staan altijd op de webite. Liquid Breath® behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.
  3. Liquid Breath® biedt nieuwe deelnemers die via de website een aankoop doen, de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld via dit formulier. Liquid Breath® zal de student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag restitueren.
 3. Deelname en Betaling workshop, Training, coaching en Inschrijfgeld
  1. Een deelnemer kan aan een workshop, coaching of training deelnemen nadat Liquid Breath® het volledige bedrag voor deelname aan de workshop of training heeft ontvangen.
 4. workshops, training en coaching: Annulering
  1. Liquid Breath® behoudt zich het recht voor een training, workshop of coaching op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Liquid Breath®, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
  2. Liquid Breath® behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.
  3. Tot één (1) maand voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@Liquid Breath.nl.
  4. Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
 5. Coaching Annulering
  1. 6.1 Annulering van deelname aan de geplande coaching kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@liquidbreath.com.
  2. Tot 60 dagen voor de geplande coaching kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
  3. Binnen 60 dagen voor de geplande coaching kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de coaching in rekening wordt gebracht.
  4. Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de coaching of niet start, vindt geen restitutie plaats.
  5. Liquid Breath® behoudt zich het recht voor de coaching te annuleren. In dat geval wordt de door de deelnemer reeds (gedeeltelijk) betaalde bedragen terugbetaald.
 6. Ademtrainingen
  1. Voor ademtrainingen gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan een van onze trainingen. Actief drugsgebruik is niet toegestaan bij deelname. Ook psychische klachten en psychiatrische aandoeningen (denk aan psychoses, borderline, depressies, diepe burn-outs etc) zijn een NO-GO voor onze groepstrainingen. Ademtraining kan zeker dienend zijn, alleen in 1 op 1 sessies kunnen wij optimale veiligheid bieden, die nodig is.
  2. Liquid Breath® is niet aansprakelijk voor de risico’s en gevolgen van deelname aan een van onze trainingen.
 7. Huisregels
  1. Alle studenten en deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Liquid Breath® volgen:
   • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Liquid Breath® er geen last van hebben. Fietsen mogen nooit mee naar boven worden genomen op laste van de Vereniging van Eigenaren en Bewoners van het Marconidek.
   • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Liquid Breath®.
   • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
   • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
   • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
   • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
   • Liquid Breath® stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
   • Voor een optimale rust worden studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
   • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Liquid Breath® niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
  2. Liquid Breath® behoudt zich het recht voor studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Liquid Breath® te ontzeggen en/of de deelnemer de toegang tot de workshop te ontzeggen zonder terugbetaling
 8. Aansprakelijkheid
  1. Liquid Breath® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Reizen bij, of verzorgd door Liquid Breath®.
  2. Liquid Breath® werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, Training of Reis bij, of verzorgd door, Liquid Breath®, aanvaardt de student en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Liquid Breath® adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
   • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
   • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of Reis.
   • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
   • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
   • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
   • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
   • Voer tijdens de menstruatie beter geen omgekeerde houdingen uit.
 9. Persoonsgegevens
  1. Liquid Breath® verzamelt persoonsgegevens van de studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Liquid Breath® gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. Liquid Breath® gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Liquid Breath® en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Liquid Breath®, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@Liquid Breath.com. De student en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Liquid Breath® gebruik kan worden gemaakt.
  3. Liquid Breath® geeft de persoonsgegevens van de studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 10. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
  1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, workshop, Training of Reis, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Liquid Breath® zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.